CAMBRIDGE TESTY

Jsme přípravným centrem pro zkoušky Cambridge ESOL.
Každý rok děti, navštěvující kurzy Helen Doron English mají jedinečnou možnost vyzkoušet si, jaký udělaly se svou angličtinou pokrok a nechat se otestovat prestižními Cambridge English Exams. Na tuto zkoušku se připravují samotnou výukou v kurzech HD English, mají možnost se otestovat Nanečisto a navíc nebudou ve stresu z nového prostředí, protože veškeré zkoušky probíhají v našem Výukovém centru Angličtiny Helen Doron v Mladé Boleslavi.
Cambridge English exams nejsou jen zkoušky, ale také vklad do života!!! A s Helen Doron je zvládnou všichni! Dosud jsme otestovali více než 170 našich studentů a Certifikáty děti slavnostně obdrží na Magistrátu Města Mladá Boleslav.
VÝUKA DOSPĚLÝCH
Zabýváme se také výukou dospělých, kde se zaměřujeme zejména na individuální výuku, kde se lektor přizpůsobí přání studenta a sestaví mu lekce přímo na míru. Kromě standardních metod využíváme i prvků tzv. přímých metod výuky angličtiny.

CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment
Angličtina, která přináší skutečné výsledky. Od teď už to není jen pár slov poskládaných za sebou, ale podložený fakt. Všechny děti Helen Doron English mají jedinečnou možnost si vyzkoušet, jaký udělaly se svou angličtinou pokrok a nechat se otestovat prestižními Cambridge English exams. Na tuto zkoušku je připraví naši proškolení lektoři, které dobře znají z hodin angličtiny Helen Doron. A navíc nebudou ve stresu z nového prostředí, protože veškeré zkoušky probíhají v jim známém výukovém centru, do kterého každý týden docházejí na výuku.

PROČ SI VYBRAT CAMBRIDGE ENGLISH EXAM?
Certifikáty jsou celosvětově uznávané a platné, jedná se o nezávislé posouzení úrovně angličtiny. Zkušenosti s testy umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání, dosažené výsledky motivují děti k dalšímu studiu angličtiny

CO JSOU „YOUNG LEARNES EXAM“?
Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Cambridgeské zkoušky Young Learnes Exams (YLE) právě na tomto staví. Tyto testy mají tři stupně náročnosti: Starters, Movers a Flyers.
Nenásilným způsobem ukazují dětem i jejich rodičům, co už děti dovedou a tím je vedou k dalšímu studiu.
Zkoušky Young Learners jsou určeny pro děti ve věku 7-12 let. Zkoušky YLE jsou plné obrázků a aktivit, které děti znají z hodin angličtiny Helen Doron.
Každá zkouška má tři části: poslech, čtení a psaní, mluvený projev.
Zkoušky YLE jsou propojeny se Společným Evropským referenčním rámcem pro jazyky.
Testy odpovídají těmto úrovním: Starters-začátečník, Movers–úroveň A1, Flyers–úroveň A2. Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge Young Learning English Tests.
Vaše dítě se může stát jedním z nich a získat mezinárodně uznávaný certifikát Cambridge YLE.
Díky pozitivně nastavenému hodnocení testů, mají zkoušky YLE vysoce motivační efekt. Nejen, že si dítě zvykne na pravidelné testování a formát mezinárodních zkoušek, ale také získá motivaci pro další studium angličtiny a objektivní posouzení svých znalostí, což je velmi praktické pro přihlašování dětí na víceletá gymnázia.
Zkouškami YLE však testování a zvyšování kvality vzdělání Vašich dětí nekončí. Jakmile složí dítě zkoušku na úrovni Flyers, může pokračovat zkouškou Key English Test (KET) nebo Preliminary English Test (PET).

KOMU JE URČENA ZKOUŠKA KET?
KET je prvním, nejlehčím stupněm cambridgeských zkoušek. Cílem přípravy na tuto zkoušku je získat všeobecnou základní schopnost orientace v anglickém jazyce, potřebnou např. při zahraničních cestách. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 180 -200 hodin studia. Kandidát by měl být schopen rozumět hlavním bodům jednoduchého textu, komunikovat v nejběžnějších situacích a rozumět krátkým poznámkám a jednoduchým příkazům. KET je zaměřen na jazyk potřebný v běžných životních situacích a pokrývá čtyři jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech, mluvení. Ačkoli je zkouška KET na relativně jednoduché úrovni, pomůže kandidátovi ujistit se o rozsahu svých znalostí i slabších stránkách a vhodně naplánovat další studium. Může být chápána také jako předstupeň pro další úrovně,zvlášť PET.
Jaké části obsahuje zkouška KET?
1. Čtení a psaní (1 hodina a 10 minut)
Četba textům vybraných z brožur, novin a časopisů. Kandidát by měl porozumět hlavní myšlence textu a umět si poradit s neznámými výrazy. Psaní jednoduchého textu, potřebného v běžných situacích – krátkou zprávu v rozsahu asi 20 – 25 slov. Je kladen důraz na správné používaní větné struktury, slovní zásoby, pravopisu a interpunkce.
2. Poslech (25 minut)
Poslech krátkého oznámení nebo monologu s důrazem na porozumění hlavním bodům textu.
3. Rozhovor (8 – 10 minut pro dvojici kandidátů)
Konverzace se zkoušejícím a dalším kandidátem o sobě a svých zálibách.
Jakým způsobem je hodnocena zkouška KET?
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze dvou známek – Pass with Merit a Pass, neúspěšní kandidáti známku Narrow Fail nebo Fail.

KOMU JE URČENA ZKOUŠKA PET?
PET je 2. stupněm Cambridgeských zkoušek. Představuje asi 2/3 přípravy na zkoušku FCE. Kandidát by měl být schopen komunikovat v anglicky mluvícím prostředí. Nesplňuje nároky pro přijetí na anglické univerzity. Doporučujeme ji pro ty uchazeče, jejichž cílem je složit zkoušku FCE, ale nemají k tomu ještě dostatek znalostí a sebedůvěry. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 380 hodin studia.
Zkouška PET je určena pro ty, kteří zvládají běžnou komunikaci v práci, ve škole a jiných společenských situacích, číst jednoduché učebnice a články a psát jednoduché dopisy, či poznámky během jednání. Kandidáti by měli mít velkou slovní zásobu a být schopni používat přiměřené komunikační styly s ohledem na různé situace. Měli by už být schopní nejen porozumět základním faktům, ale i názorům, postojům a náladě v mluveném i psaném projevu. Zkouška PET může být také chápána, jako užitečná příprava na pokročilejší stupně zkoušek.
Testuje na základě materiálů z běžných životních situací gramatiku i slovní zásobu. Dokazuje praktické dovednosti a schopnost praktického užití jazyka klientem při administrativní a manažerské práci nebo např. v turismu. PET je uznáván zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi jako potvrzení středně pokročilé úrovně znalostí.
Jaké části obsahuje zkouška PET?
1. Čtení a psaní (1 hodina a 30 minut)
Čtení skutečných textů vybraných z novin, časopisů a různých brožur. Kandidát musí být schopen porozumět hlavnímu sdělení textu a umět si poradit s neznámými slovíčky. Zkouška obsahuje různé úkoly, např. doplňování vhodných slov do textu, doplňování správných tvarů slov a vytvoření krátké zprávu nebo dopisu v rozsahu asi 100 slov. Při hodnocení je kladen důraz na dodržování struktury textu, slovní zásobu, pravopis a interpunkci.
2. Poslech (asi 40 minut)
Poslech nahrávek veřejných oznámení a dialogů. Je nutné porozumět faktickým informacím a pochopit chování a záměry mluvčích.
3. Rozhovor (10 – 20 minut pro dvojici kandidátů)
Konverzace se zkoušejícím a dalším kandidátem o sobě a svých zálibách.
Jakým způsobem je hodnocena zkouška PET?
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze dvou známek – Pass with Merit a Pass, neúspěšní kandidáti známku Narrow Fail nebo Fail.

KOMU JE URČENA ZKOUŠKA FCE?
FCE je nejrozšířenější ze všech cambridgeských jazykových zkoušek. Je to zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni, vyžadující značnou jazykovou znalost. Je všeobecně uznávána v oblasti obchodu a průmyslu i ve vzdělávacích institucích. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 500 – 600 hodin studia.
FCE je určena pro ty, kteří jsou schopni používat angličtiny v běžném životě, zaměstnání, studiu. Úspěšní kandidáti by měli mít širokou slovní zásobu a měli by být schopni diskutovat a přizpůsobit komunikační styl dané situaci. Musí mít také povědomí o zdvořilostních konvencích ve vyjadřování. Jelikož je zkouška FCE založena na praktických otázkách, je důležité ověření znalostí pro všechny, kteří chtějí studovat či pracovat v zahraničí nebo v oblasti mezinárodního obchodu. Tuto zkoušku uznávají zaměstnavatelé po celém světě. Osvědčení o FCE je potvrzení, že držitel je schopen praktického užití angličtiny v administrativě a manažerských funkcích v mnoha odvětvích, například turismu. Úspěšní kandidáti jsou schopni vyřizovat běžné dopisy a telefonické hovory a pracovat s jednoduchými učebnicemi a články.
Jaké části obsahuje zkouška FCE?
1. Čtení (1 hodina a 15 minut)
Četba skutečných textů z knih, časopisů a novin. Zaměřeno nejen na porozumění hlavní myšlenky textu, ale i detailů.
2. Psaní (1 hodina a 30 minut)
Kandidát musí napsat neodborný text, např. dopis, článek, zprávu či kompozici v rozsahu asi 120 až 180 slov.
3. Užití anglického jazyka (1 hodina a 15 minut)
Obsahuje různá cvičení, například doplňování slov do textu, identifikace chyb v textu, úprava slov a frází, na kterých musí kandidát prokázat své znalosti a ovládání struktury jazyka.
4. Poslech (asi 40 minut)
Poslech textů v běžné mluvené angličtině. Jsou vybírány různé druhy textů, např. interview, rozhovory, diskuse, přednášky.
5. Rozhovor (asi 14 minut)
Obsahuje čtyři části – interview, asi minutový samostatný projev, spolupráci ve dvojici a diskusi na základě pomocných materiálů, tj. fotografií a kreseb. Tuto část zkoušky skládají kandidáti ve dvojicích.
Jakým způsobem je hodnocena zkouška FCE?
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 60% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze tří známek – A, B nebo C, neúspěšní kandidáti známku D nebo E.

CAE Certificate in Advanced English
KOMU JE URČENA ZKOUŠKA CAE?
CAE představuje vysokou jazykovou kvalifikaci pro ty, kteří používají angličtinu v rozsáhlé míře v zaměstnání. Splňuje vstupní požadavek na znalost angličtiny většiny univerzit ve Spojeném království.
CAE je určena pro ty, kteří dosáhli takové jazykové úrovně, že zvládají všechny běžné situace včetně studia a zaměstnání. Předpokladem pro úspěch v této zkoušce je schopnost efektivního využívaní jazyka a jistota v profesní a společenské komunikaci. Zkouška je založena na užití jazyka v praktických situacích. Úspěšný kandidát musí být schopen se aktivně účastnit schůze, diskuse, vyjádřit jasně svůj názor, rozumět a psát různé texty, včetně obchodních dopisů a zpráv. Měl by být schopen také rozlišovat různé styly angličtiny podle konkrétní situace.
Jaké části obsahuje zkouška CAE?
1. Čtení (1 hodina a 15 minut)
Četba reálných textů vybraných z knih, novin a časopisů. Kandidát by měl být schopen porozumět podstatě textu, hlavním bodům i detailům, struktuře textu .
2. Psaní (2 hodiny)
Zaměřeno na schopnost psát neodborné texty, např. dopisy, články, zprávy v rozsahu přibližně 250 slov.
3. Užití anglického jazyka (1 hodina a 30 minut)
Kandidát by měl prokázat znalost systému jazyka na různých úkolech, jako doplňování slov do textu, opravování chyb, dokončování textu.
4. Poslech (asi 45 minut)
Kandidát musí porozumět mluvené angličtině, být schopen vybrat z mluveného textu detailní a specifické informace a pochopit postoj a názor mluvčího. Texty jsou vybírány z různých typů nahrávek, např. interview, diskuse, přednášky, konverzace.
5. Rozhovor (15 minut)
Zaměřeno na konverzační angličtinu. Skládá se ze čtyř částí – interview, delší samostatný projev, spolupráce ve dvou, diskuse na základě pomocných materiálů, tj. fotografií a kreseb. Tuto zkoušku skládají dva kandidáti zároveň.
Jakým způsobem je hodnocena zkouška CAE?
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 60% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze tří známek – A, B nebo C, neúspěšní kandidáti známku D nebo E.
Kdy se konají zkoušky CAE v ČR?
Většina zkoušek se koná ve dvou dnech, termíny zde uvedené se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Ústní část a případně poslech se obvykle konají 2 – 3 týdny před písemnou částí zkoušky. Všichni přihlášení kandidáti obdrží nejpozději 14 dní před prvním stanoveným termínem rozpis s datem, časem a místem konání jednotlivých částí zkoušky.